Carregant

Si us plau, esperi

POS_220024

Serveis de neteja de les oficines dels centres de treball de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (Exp. POS_220024).
Serveis de neteja de les oficines dels centres de treball de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL (Exp. POS_220024).
Import sense IVA
63.170,88 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
06/de jul./2022 14:30 - 22/de jul./2022 12:00
Òrgan de contractació Taigua
Òrgan de contractació
Taigua
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 158.909,70 EUR
codi CPV
90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable - Annex núm. 01 del PCAP
  • Proposició tècnica - Criteris sotmesos a judici de valor
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Proposició econòmica - Annex núm. 05 del PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Preguntes i respostes - Licitador 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ SUPLÈNCIA MEMBRES DE LA MESA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PRESENTADES AL SOBRE 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE 1 II

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE 2

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 03/10/2022 a les 10:07

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 02/11/2022 a les 14:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bona tarda Al quadre de caracteristiques s indica el preu anual total de licitació i preus unitaris de netejador i conductor-net per dues anualitats. El model d oferta econòmica de l annex 5 indica posar Preu neteja oficines: Preu neteja vidres: S ha d ofertar el preu total anual o només els preus unitaris? En cas d haver d ofertar els preus unitaris i el global: per quantes hores cal multiplicar els preus unitaris (necessari per tal que tots els licitadors fem la mateixa oferta)? Restem a l espera de la seva resposta. Atentament,
Publicada

14/de jul./2022

contestada

15/de jul./2022

Segons s'especifica en la clàusula tretzena del Plec Administratiu, pel concepte "preu de neteja d'oficines" es valorarà l'oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l'import de 20,83¤/hora. Per la seva banda, i pel concepte "preu neteja de vidres", la mateixa clàusula apunta que es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l'import de 18,95 ¤/hora. Amb tot, l'oferta només s'ha de formular per preus unitaris.
Apreciats senyors; Al sobre A ens demanue ANNEX 01 Declaració reponsable ajustada al formulari DEUC. Espt substituir aquest annex 1 pel DEUC ??
Publicada

18/de jul./2022

contestada

19/de jul./2022

No, segons s'especifica a la clàusula onzena del PCAP, les empreses han de presentar l'Annex 1 del PCAP degudament complimentat i signat.
Al annex economic respecte PROPOSICIÓ RELATIVA A MESURES DE CONCILIACIÓ DE VIDA FAMILIAR I LABORAL, en cas d´oferir la milora que hem de psar com mesura? Dir que l acceptem? Al apartat de millores de FORMACIO, A part del compromis d´hores, Hem de presentar tambe una planificació de formacio? i compromis de oferir-les abans d´acabar el 1 semestre? I tmbe model de certificat?
Publicada

18/de jul./2022

contestada

19/de jul./2022

Segons s'exposa a la clàusula 13.1 del PCAP, cal proposar sense cap mena de matís, condició o reducció, qualsevol/totes les propostes de millora enumerades en aquest apartat. En la referida clàusula 13.1 del PCAP s'exposa que el licitador que presenti aquesta proposta de millora haurà de presentar una planificació de la formació durant el primer trimestre del contracte com a màxim, i el compromís d'oferir-la a les persones treballadores abans d'acabar el primer semestre del contracte. Per altra banda, en aquest mateix apartat es conclou que el licitador haurà de presentar els certificats d'aprofitament d'aquestes formacions a la finalització de cada anualitat de contracte.
A l oferta tecnica ens demaneu concilicio de la vida professional-familar de les persones encarregdes dek seervei i al sobre C tambe hem de presetnar certes mesures de conciliacio professional -familar. No ens poden exclure per posar informacion del sobre economic al sobre tecnic???
Publicada

18/de jul./2022

contestada

19/de jul./2022

En el Sobre 3 es demana de forma precisa l'aplicació de dues mesures que des de TAIGUA conside-rem com importants dins de la conciliació de la vida familiar i professional de les persones que execu-ten el servei. Els licitadors han de pronunciar-se a aquest sobre de forma expressa en aquest Sobre respecte d'aquests aspectes concrets. En el Sobre 2, dins la Proposta relativa a l'organització del servei es demana: «El licitador haurà d'exposar aquelles mesures que busquin una optimització, concreció i adequació en l'organització del servei, als efectes de garantir l'adequat compliment de les tasques enumerades al Plec de condicions tècniques i del propi servei amb especial referència a: seguiment i planificació de servei; mesures de control i seguiment tant del servei diari i setmanal com de serveis puntuals que es puguin requerir; temps de resposta en cas de requerir-se serveis de desinfecció i neteja específics; establiment de mesures de seguretat durant els tractaments de desinfecció i neteja específica per contagi Covid-19; política de subministrament del material fungible; especificació de productes i processos a utilitzar en les diferents dependències de les instal·lacions de TAIGUA; justificació i acreditació de l'execució de la pres-tació; contacte amb el responsable de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL; emissió d'informes i el seu con-tingut; conciliació de vida professional-familiar de les persones encarregades de prestar el servei, política de substitució per malaltia, permisos o vacances, etc.» En relació a la part assenyalada en negreta, les empreses licitadores, poden fer referència a altres mesures de conciliació de la vida professional-familiar que estiguin relacionades amb l'organització del servei i que es duguin a terme sobre el personal adscrit al servei que siguin, sempre, diferents de les que es demanen en el sobre 3. La inclusió en la memòria del sobre 2 de les concretes mesures que es demanen al sobre 3 podrà comportar l'exclusió de la licitadora.