Carregant

Si us plau, esperi

ECAO_SMHT_001-2022

Constitució i transmissió de dret a superfície sobre les parcel.les 9 i 10 de Can Colomer de Terrassa.
Constitució i transmissió de dret a superfície sobre les parcel.les 9 i 10 de Can Colomer de Terrassa.
Import sense IVA
26.400,00 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
02/de des./2022 08:00 - 31/de gen./2023 15:00
Òrgan de contractació Habitatge Terrassa
Òrgan de contractació
Habitatge Terrassa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 26.400,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Criteris de valoració dependents d'un judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris avaluables de forma automàtica

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

1 Constitució i transmissió de dret a superfície sobre les parcel.les 9 i 10 de Can Colomer de Terrassa. Constitució i transmissió de dret a superfície sobre les parcel.les 9 i 10 de Can Colomer de Terrassa. 15.800,00 Formalitzat
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

2 Constitució i transmissió de dret a superfície sobre les parcel.les 9 i 10 de Can Colomer de Terrassa. Constitució i transmissió de dret a superfície sobre la parcel.la núm. 10 de Can Colomer de Terrassa. 10.600,00 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta Obertura sobre A Documentació Administrativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre B criteris avaluables mitjançant judici de valor

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic de valoració sobre B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta obertura sobre 3 Criteris Automàtics

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic de valoració sobre C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de la Mesa de proposta d'adjudicació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord adjudicació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 12/05/2023 a les 09:30

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Benvolgut/da, 1. Un cop constituït el dret de superfície, es pot traspassar aquest -o l`edifici- a altres entitats que no formin part del seu grup? Segons l`article 16 del Plec administratiu, com a criteri general està prohibida la cessió per part de l`adjudicatari a un tercer aliè al seu grup, però ens interessaria tenir la informació concretada. Moltes gràcies per la seva atenció,
Publicada

20/de gen./2023

contestada

25/de gen./2023

Amb caràcter general està prohibida la cessió del dret de superfície (i per tant dels edificis que el conformen) a aquelles empreses que no formen part del grup empresarial de l'adjudicatari. Aquesta clàusula pretén assegurar que l'adjudicatari respon de les seves obligacions i no es pot escudar en la cessió a una altra empresa per incomplir el contracte. A més, a la mateixa clàusula incloem que les cessions només seran vàlides si són prèviament autoritzades per Habitatge, així que, si la proposta arribés a produir-se, una vegada adjudicat el contracte, Habitatge Terrassa valorarà en funció de l' interès general
Benvolgut/da, 2. Es pot acreditar la solvència econòmica i tècnica amb la incorporació de mitjans externs, sense arribar a constituir una UTE? L`única menció a l`ús de mitjans externs és a l`article 16 del Plec administratiu, però es refereix a l`empresa cessionària, quan s`esperaria que la menció fos a l`empresa cedent. El document en conjunt no inclou una indicació a l`article 6.1., de condicions generals, ni a l`acreditació de la solvència (6.2 i 6.3), que es pugui disposar de mitjans externs sense arribar a constituir una UTE, per això necessitem tenir un major aclariment per si fos possible disposar d`aquesta possibilitat.
Publicada

20/de gen./2023

contestada

25/de gen./2023

Amb caràcter general, la Llei de Contractes del Sector Públic, admet acreditar la solvència a través de mitjans externs a l'article 75, sense que sigui necessari constituir una UTE per això. En tot cas, perquè l'acreditació per mitjans externs pugui produir-se, s'han de complir els requisits següents: - Que el licitador demostri que durant tota la durada de la execució del contracte disposarà de la dita solvència i mitjans externs, - Que l'entitat externa a la solvència de la qual recorre no estigui sotmesa a prohibició de contractar amb l'administració. - Que es presenti un document que acrediti que el licitador va a disposar, durant tota la vigència del contracte, dels recursos necessaris de solvència.