Carregant

Si us plau, esperi

ECAS 9736/2022

ECAS 9736/2022 servei de reposició i millora de la xarxa de clavegueram i construcció/reparació de claveguerons a la ciutat de Terrassa
Servei de reposició i millora de la xarxa de clavegueram i construcció/reparació de claveguerons a la ciutat de Terrassa El servei consisteix en l'execució de les actuacions necessàries per a reposar i millorar el funcionament de la xarxa de clavegueram i actuar en casos d'urgència. S'inclou en aquest servei l'execució de petits trams de nova xarxa de clavegueram a construir en sòl urbà consolidat, en aquells casos on la manca d'un petit tram de xarxa impedeix donar el servei de connexió de claveguerons a la xarxa general de clavegueram. També s'inclouen les accions correctives i necessàries pel restabliment del servei i arranjament de la xarxa per evitar i resoldre vessaments per embussaments a via pública o a medi natural. Les actuacions més importants en la reposició i millora de la xarxa incloses dins del contracte seran: els treballs previs d'inspecció i neteja per poder localitzar qualsevol deficiència en la xarxa i poder determinar l'abast dels treballs a realitzar en cada cas; les obres de reposició i millora de la xarxa pròpiament dita, per recuperar la seguretat estructural i funcional de la xarxa degut al trencament dels propis elements que la formen i l'optimització del seu funcionament o capacitat ; reposició d'elements de tancament de la xarxa, ja sigui per mal funcionament o furt; i per últim actuacions d'urgència, que per la seva gravetat, requereixen d'una actuació immediata. També s'executaran petits trams de nova xarxa de clavegueram a construir en sòl urbà consolidat, en aquells casos on la manca d'un petit tram de xarxa impedeix donar el servei de connexió de claveguerons a la xarxa general de clavegueram. També és objecte del present contracte el servei per a la construcció dels claveguerons a la xarxa de clavegueram municipal i, en cas necessari, la reparació o manteniment subsidiari de claveguerons particulars.
Import sense IVA
1.135.491,78 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
03/de nov./2022 10:00 - 09/de des./2022 14:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Terrassa
Òrgan de contractació
Ajuntament de Terrassa
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 2.498.081,92 EUR
codi CPV
90400000-1 Serveis de clavegueram 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 25.1 i annexos 2, 3 i 4)
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.2 i 25.2)
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Documentació que figura en el PCAP (clàusules 15.1, 25.3 i annex 1)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Composició de la Mesa de Contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació al DOUE

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de valoració i informe del sobre 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta de l'obertura del sobre 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de valoració del sobre 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Proposta de la mesa de contractació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud